© 2019 by KUNSTENOVERLEG GENT 

pictures © Michiel Devijver

 • Grey Facebook Icon

STARTNOTA KUNSTENOVERLEG GENT

juni/juli 2019

 

TOTSTANDKOMING VAN DEZE NOTA

 

Op een overleg op 24 april 2018  waarop de door de Vlaamse Gemeenschap erkende Gentse culturele organisaties en de erkende musea werden uitgenodigd, werd kennis gemaakt met het Brussels Kunstenoverleg (coördinator Leen De Spiegelaere en voorzitter Tom Bonte). Tijdens vier opeenvolgende meetings werd het gesprek telkens met andere collega’s verder gezet rond volgende vragen: 

 • Is er een noodzaak aan een Kunstenoverleg Gent? En zo ja, wat is de doelstelling van dit overleg?

 • Wat zijn de opportuniteiten? 

 • Wat zijn de valkuilen? 

 • Wat is de samenstelling van zo’n overlegplatform? 

 • Hoe verhouden we ons tav de stad Gent en de Gentse Cultuurraad? 

 

DEELNEMERS:

 • woensdag 9 mei 2018: Hans Bruneel (LOD), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), David Bauwens (Onroerend Goed), Bert Schreurs (Collegium Vocale Gent) en Evi Swinnen (Timelab)

 • donderdag 17 mei 2018: Ellen Stynen (Kabinet K), Steve Piens (4Hoog), Carl Gydé (CAMPO), Wim Wabbes (Handelsbeurs), Johan De Smet (Kopergieterij), Katrien De Bruycker (4Hoog)

 • woensdag 23 mei 2018: Lies Leliaert (LOD), Els Veraverbeke (Huis van Alijn), Christine De Weerdt (STAM), Lies Vanborm (Vooruit), Katrien Laporte (Design Museum Gent)

 • dinsdag 29 mei 2018: Rik Vandecaveye (Minard), Eveline Neirings (Festival van Vlaanderen), Patrick Allegaert (Museum Dr. Guislain), Steve Maes (Vormingplus en voorzitter cultuurraad), Marie-Laure Delaby (Vieze Gasten), Luk Verschueren (Cultuurraad), Maarten Soete (Oetang). 

 

Op een tweede plenaire meeting (05.09.2018 - uitnodiging naar alle Vlaamse erkende Gentse kunstenhuizen en musea) werd het licht op groen gezet voor de opstart van het kunstenoverleg. Er werd een startgroep* opgericht die vier keer samen kwam. Hun startnota werd bijgewerkt op een derde plenaire meeting (07.02.2019)** in de Centrale. 


 

INLEIDING

 

Er bestaat een grote bereidheid bij collega’s uit de culturele sector in Gent om projectmatig of rond specifieke thema’s genereus samen te werken. Dit toont zich in tal van projecten, in de diversiteitswerf, het zalenoverleg, het boekenoverleg en Greentrack. 

 

Rond beleidsmatige thema’s is er echter geen gestructureerd overleg: de invulling van het Wintercircus, kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2030, verdere uitbouw van Bijloke Site, invulling Caermersklooster, renovatie van de Opera, bijkomende exporuimte voor het SMAK, invulling Unesco Creative city of Music, sectorbrede samenwerking met economische spelers of met onderwijs- of welzijnssector, groter plateau voor podiumkunsten, inhaalbeweging voor architectuur en vormgeving, artistieke content voor evenementen (cfr. Gentse Feesten), internationaal aanbod theater, dans en muziek, uitbouw De Expeditie, digitale innovatie, herbestemming van kerken, stedelijk toeristisch beleid, stadsmarketing, samenwerking met Noord-Frankrijk, mobiliteit, samenwerking technologiepark Zwijnaarde, bedreiging van de almaar stijgende huizenprijzen, krachtenbundeling tav nationale media, samenwerking ticketbureau’s, …

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR KUNSTENOVERLEG:

“KIES DE THEMA’S GOED”

“KIES THEMA’S DIE WERVEND ZIJN VOOR DE TOEKOMST ÉN VOOR ORGANISATIES DIE MOMENTEEL NIET ZO BETROKKEN ZIJN”

“GA VOOR VOLDOENDE NIEUWE THEMA’S”

In het Bestuursakkoord 2019-2024 Ambitie en durf voor Gent, staan heel wat punten die impact hebben op het kunstenveld in Gent of waar het kunstenveld mee voor een doorbraak kan zorgen. We lijsten een aantal punten op uit andere domeinen dan cultuur: 

 

 • invoeren van wijkmagazines

 • voetgangersbewegwijzering

 • uitbouw van vrijwilligerspunt

 • uitbreiding vrijetijds- en naschools aanbod 

 • uitbouw van Gent als technologische hoofdstad van Europa

 • proeftuinen voor nieuwe economische concepten rond maatschappelijke uitdagingen

 • uitbreiding van het verwarmingsnet

 • ondersteunend beleid rond wegwerpbekers

 • focus op kindvriendelijkheid en toegankelijke bij horeca

 • actieplan nightlife

 • invoering stadsmunt

 • nachtnet voor openbaar vervoer

 • uitbreiding en herinrichting van het Zuidpark

 • maximumfactuur in het stedelijk secundair onderwijs 

HET GENTS KUNSTENOVERLEG (ALS PROVOCATEUR) VOOR EEN STAD IN TRANSITIE

 

 • Gent is een stad van kennis en cultuur en dat zie je aan veel dingen. Gent telt van alle steden de meeste musea met landelijke erkenning. Volgens de Vlaamse stadsmonitor scoort Gent op niveau van podiumvoorstellingen, tentoonstellingen, publieksbereik en tevredenheid over het cultuuraanbod steevast beter dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. 12% van alle bachelor studenten aan de Gentse hoger onderwijsinstellingen volgt een cultuur georiënteerde richting, zo blijkt uit cijfers van het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming. De culturele en creatieve economie in Gent is goed voor 4% van de totale werkgelegenheid - het Vlaamse gemiddelde is 3% - of ongeveer 6.000 arbeidsplaatsen. Dit landschap vraagt om een kunstenscene die samen ambities formuleert en acties bundelt. 

 

 • In de eerste Cultural and Creative Cities Monitor van het Europese directoraat-generaal Joint Research Center, haalt Gent de top 5 voor ‘cultural vibrancy’. Die indicator meet de culturele rijkdom van de stad aan de hand van zijn infrastructuur t.b.v. de kunsten, en de capaciteit van de stad om lokaal, nationaal en internationaal publiek aan te trekken voor/door zijn culturele leven.  Naast tal van theater- en dansgezelschappen zijn er in Gent twee Vlaamse kunstinstellingen actief: Kunstencentrum Vooruit en Kunsthuis Opera-Ballet Vlaanderen. Gent heeft ook een bijzonder rijk cultureel patrimonium. Het gaat daarbij zowel om beschermde stadsgezichten, landschappen, monumenten als heel wat bouwkundig erfgoed. Dit alles maakt deel uit van de uitstraling van Gent die zich ook uit in de toeristische aantrekkingskracht. Deze sterkte wint aan kracht wanneer ook de kunstensector krachten bundelt. 

 

 • Na dertig jaar van ononderbroken heropleving liggen er op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel vlak uitdagingen die vragen om innovatieve recepten. Gent verwacht jaarlijks een bevolkingstoename van ruim 1000 inwoners tot 282.300 in 2035. Dit stelt de kunstensector voor uitdagingen op vlak van aanbod, infrastructuur, mobiliteit, financiering,...

 

 • Gent kende de voorbije jaren een sterke gezinsverdunning. Voor jonge gezinnen is het door de stijgende huizenprijzen stilaan onmogelijk om zich nog in Gent te vestigen. 
  Wie in een van de Vlaamse provinciehoofdsteden op zoek gaat naar een woning, moet gemiddeld gezien het meest neertellen in Leuven voor een huis (gemiddeld 362.800 euro in 2018) en het meest voor een appartement in Gent (gemiddeld 256.786 euro). Wie een appartement koopt, betaalt gemiddeld gezien het minst in Antwerpen (206.890 euro). Dat is 50.000 euro minder dan in Gent, de duurste stad.*** Na hun studies verlaten jongeren de stad en zoeken betaalbaarder woningen in omliggende steden. Die keuze wordt bevorderd door een sterk toegenomen kwaliteitsvol cultuuraanbod van jonge, dynamische organisaties: De Grote Post in Oostende, Netwerk Aalst, Kaap in Brugge, BUDA en Wilde Westen in Kortrijk,... 
   

 • Naast betaalbaar wonen en vlot  woon-werkverkeer bepalen culturele en horecavoorzieningen of jongeren in Gent blijven of wegtrekken. Hoe intensiever het aanbod, hoe groter de kans dat jongeren blijven (Marlet:2009). Jongeren die blijven gaan de vergrijzing van de stad tegen en door hun aanwezigheid vestigen bedrijven er zich makkelijker, waardoor de werkgelegenheid ook voor lager opgeleiden en minder kansrijke inwoners stijgt.

 

 • In het Concertgebouw Brugge, De Singel en de Elisabethzaal in Antwerpen, bij BOZAR in Brussel, op het Nextfestival voor de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai en bij sterke spelers in Rijsel (Opera, Lille3000, L’ Aéronef,...) ontwikkelt zich een internationaal kunstenaanbod dat afwezig blijft in Gent. Gent verliest ook daardoor een stuk van haar aantrekkingskracht. De wet van de remmende voorsprong. 

 

 • Gent moet zijn positie als voorloper in technisch ondernemerschap meer en meer delen met andere steden. iMinds is ingekanteld in IMEC en minder prominent actief in de stad. De in Gent uitgebouwde sociale netwerksite Netlog werd in 2011 voorbijgestoken door Facebook en Antwerpen overklast Gent op vlak van beleid rond start en scale-ups en het uitspelen van de stad als ondernemersvriendelijke biotoop. 

 

 • Gent is niet alleen de grootste studentenstad van Vlaanderen, het is eveneens de stad waar 22% van alle 22-jarigen geen diploma secundair onderwijs hebben. Vier op de tien inwoners zijn alleenstaand, wat hen kwetsbaar maakt voor armoede. Meer dan 10% van de 18- tot 19-jarigen doen beroep op OCMW-steun. 

 

 • Gent kent al jaren een arbeidsparadox: tal van vacatures raken niet ingevuld, terwijl de stad kampt met een werkloosheid van meer dan 10%.

 

 • Meer dan 30% van de inwoners hebben een achtergrond in migratie. De kunstensector is er zich van bewust de laatste dertig jaar onvoldoende inspanningen te hebben geleverd om haar rijkdom aan zalen, netwerk, productiemiddelen, publiek,... te delen met diverse makers en  publiek.

 

 • Het professioneel cultureel aanbod wordt al lang niet meer enkel door erkende en gesubsidieerde culturele spelers ontwikkeld. Burger- en pop-up initiatieven en commerciële spelers bieden een groeiend aanbod aan. Een (lokale) overheid speelt hier op in en kan dit gebruiken om de professionele kunsten- en erfgoedsector minder in de kern van hun beleid op te nemen.

 

 • Er zijn nieuwe mensen actief in de leiding van Gentse cultuurhuizen. Het is de eerste keer dat de vraag rond noodzaak aan een kunstenoverleg door één van de grote spelers wordt gesteld. Het is een momentum om nieuwe ideeën in de steigers te zetten en krachtdadig te tonen dat de sector gedeelde ambities heeft. 


NOOD AAN EEN KUNSTENOVERLEG IN GENT 

 

1. Gemeenschappelijke focus(sen):

 • We werken allemaal hard binnen onze eigen organisatie. Daardoor gaat slagkracht verloren. Een overlegplatform kan die slagkracht verhogen door werk te rationaliseren en de impact te verbreden.  

 • Rond urgente thema’s is frontvorming vanuit de kunstensector mogelijk gebleken, maar dit is niet duurzaam en wordt zelden omgezet in politieke actie. 

 • Er komen veel zaken op ons af waar culturele organisaties elk op zich geen/amper weet van hebben, ook binnen sectoren die flankerend impact hebben op kunst en cultuur (onderwijs, fiscaliteit, mobiliteit, duurzaamheid,...). Een kunstenoverleg moet de informatiedoorstroming bevorderen en kan helpen om gedeelde antwoorden te formuleren.

 • Er is nood aan een overleg op beleidsniveau eerder dan op projectniveau over zaken die iedereen aanbelangen.

 • De huidige bestaande overleggen (Greentrack, muziekoverleg, zalenoverleg, diversiteitswerf) leveren uitstekend werk. Het kunstenoverleg moet dit versterken en zich daartoe verhouden. 


 

2. Het belang van steden neemt toe

 • Stedelijke overheden raken beter georganiseerd en de impact van lokale politiek wordt groter. De kunstensector moet klaar staan om mee het gesprek te voeren. Zowel met het beleid, maar ook met de bevolking, de media, andere overheden,...

 • Een belangrijk deel van het cultuurbudget van de provincies en de Vlaamse Gemeenschap verschuiven, niet geoormerkt, naar de steden en gemeenten. Daardoor stijgt het belang van het lokale bestuursniveau en groeit de nood aan een slagkrachtige belangenbehartiger voor de sector.

 • Door het wegvallen van de cultuurbevoegdheid bij de provincies neemt de nood aan een regionale werking toe. Het Vlaamse decreet bovenlokale cultuurwerking moet daar invulling aan geven. Wat is de positie van een stad als Gent daarin en wat van het kunstenveld? 

 • De opstart van een Kunstenoverleg Gent is essentieel vanwege de heersende paradigmashift: daar waar cultuur na de WOII in de kern van het beleid aanwezig was, dreigt cultuur te verschuiven naar de rand. We merken een terugtrekkende overheid, die hierin meer en meer gesteund wordt door de publieke opinie.  


 

3. Nood aan een krachtige stem ten aanzien van het stedelijk beleid en andere sectoren

 • Door wijzigingen in het decreet lokaal cultuurbeleid is er niet langer een cultuurbeleids- coördinator die (beleids)gesprekken voert met de culturele actoren. Daardoor is het overleg teruggevallen tot individueel overleg met administratie, kabinetten of politici en tot de jaarlijkse Gentse trefdag cultuur.  

 • Kennisdeling met het beleid is beperkt (Vb Eurocities in Gent maar niemand was hiervan op de hoogte). Dit komt zowel door wisselende mensen binnen administraties en kabinetten en door het gebrek aan een single point of contact voor overleg met de kunstensector. 

 • Dankzij een snel groeiende universiteit en hogescholen, een (bio)medische en technologiescene van internationaal niveau, een dynamische haven en een goed cultuuraanbod, transformeerde Gent zich de afgelopen decennia van grauwe industriestad tot levendige stad.Toch is er weinig overleg tussen deze sectoren. Een kunstenoverleg kan hiervoor als facilitator en gesprekspersoon optreden. 

 • Het Gentse Stadsbestuur is bereikbaar en aanspreekbaar, maar duurzame gesprekken rond structurele beleidsthema’s gebeuren niet of enkel bij de start van de legislatuur. Een kunstenoverleg kan dit als gesprekspartner bevorderen. 

 • De rol van de stad in het stedelijk cultuurbeleid is veelzijdig: nu eens treedt de stad op als actor (vb: Lichtfestival), dan weer als facilitator of als regisseur. Dit verhoogt de noodzaak van de sector om zelf beter georganiseerd en eenduidiger het gesprek te voeren. 

 • Er is nood aan een collectief cultuurpolitiek engagement van de stad naar hogere overheden (Vlaamse Gemeenschap, Europa). Een Gents kunstenoverleg zou inspirerend en sturend kunnen zijn om samen met de Schepen van Cultuur dossiers te verdedigen t.a.v. de Vlaamse Gemeenschap, de Belgische staat (oa fiscaliteit, NMBS,...) en de Europese Unie.  


 

WAT WIL HET KUNSTENOVERLEG DOEN?

 

Het Kunstenoverleg Gent wil samenwerking stimuleren en faciliteren

 • binnen de Gentse kunst- en cultuursector

 • tussen de Gentse kunstensector en andere sectoren (toerisme, onderwijs, economie, stadsontwikkeling, media,...)

 • tussen de Gentse kunstensector en overheden  

om impact te verbreden en van daaruit concrete acties te ontwikkelen die bijdragen aan de grote en kleine culturele verbeelding van de stad. 


 

HOE DOEN WE DAT?

 

 1. door ontmoeting en uitwisseling te stimuleren

 2. standpunten te formuleren 

 3. gezamenlijke projecten te identificeren en te ondersteunen die inspelen op gemeenschappelijke noden  

DRIE FUNCTIES VAN HET GENTSE KUNSTENOVERLEG

 

Het Kunstenoverleg Gent vervult drie functies: 

 

 1. reflectienetwerk: versterkt expertise door medewerkers uit verschillende organisaties bij elkaar te brengen. Bij het Brussels Kunstenoverleg gebeurt dit rond beleid, communicatie, culturele infrastructuur, diversiteit, duurzaamheid, economie, Europa, publiekswerking, stadsontwikkeling, tewerkstelling en toerisme. Daarvoor gebruiken ze verschillende methodes: delen van good practices, debatten, ontmoetingen, reflectie- en werkgroepen, vorming, infosessies,.. (formeel én informeel) 
   

 2. beleidsadviseur: zowel voor stedelijk cultuurbeleid als voor aangrenzende domeinen als mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs, armoede, inburgering,... Belangenbehartiging is hiervan een vanzelfsprekend gevolg en onderdeel. Dit benaderen we voluit vanuit inhoudelijke thema’s.
   

 3. platform voor gezamenlijke (artistieke) projecten: bvb gezamenlijke seizoensopening, invulling Van Eyck 2020, nieuwjaarsdrink, last-minute tickets, gemeenschappelijke cultuurcommunicatie,.… 

 

Het kunstenoverleg wil focussen op het strategisch niveau, op lange termijn visies en op uitwisseling en samenwerking met andere sectoren. Belangrijk dat geen van deze functies verzanden in micromanagement. 

VALKUILEN 

 

 • De voorbije jaren zijn verschillende initiatieven gelanceerd, maar zijn nooit sterk genoeg gebleken om te blijven bestaan. Overlegmoeheid? Overlegcynisme?

 

 • De culturele sector in Gent denkt vaak nog concurrentieel en wordt soms tegen elkaar uitgespeeld. Het zal essentieel zijn om onze verbintenis (gemeenschappelijke missie en waarden) uit te spreken om de concurrentie te overstijgen. Aandacht voor het grote plan, meer dan het eigen belang.

 

 • Beducht zijn voor een te lokale focus en werking. De internationale uitstraling van de Gentse cultuursector is te weinig aanwezig. Een groot deel van de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de sector zelf. We moeten het lokale kunstenoverleg gebruiken, niet enkel voor lokale doeleinden, maar als hefboom om Gent internationaal op de kaart te plaatsen. Tegelijkertijd opletten dat er geen kannibalisatie is van eigen Gentse makers.

 

 • De culturele sector is een autonome sector. Een sector die tegen het establishment ingaat en scherp is, ook t.o.v. elkaar. We moeten deze scherpte behouden. Bestaat er geen gevaar dat deze verdwijnt door dergelijk overlegplatform?

 

 • We moeten erover waken dat we niet te veel hooi op de vork nemen. Wat doen we wel, maar wat doen we ook niet? 

 

 • De organisatie staat of valt met de kwaliteit van de mensen die de motor vormen.  Het Kunstenoverleg moet een open nieuwe structuur zijn, gebaseerd op competenties.  Dit gebeurt in wisselende coalities en niet enkel met de directeurs rond de tafel. Afhankelijk van de acties staan collega’s met competenties in communicatie, productie, financiën, publiekswerking, commercieel beleid,... mee aan het stuur.  

ACTIEGROEPEN, PETIT COMITÉ EN GROTE VERGADERING

 

Het Gentse kunstenoverleg is een platform dat zich niet beperkt tot de door de Vlaamse Gemeenschap erkende culturele organisaties. Het is een plek die iedereen die de doelstellingen en de waarden onderschrijft, uitnodigt om te participeren. 

 

We opteren voor een lichte organisatiestructuur waarbij een zo'n breed mogelijk geïnteresseerd doelpubliek op verschillende wijzen kan participeren. Binnen die structuur zijn verschillende engagementen in duur en intensiteit mogelijk. We streven zo veel mogelijk rotatie en de instroom van nieuwe ideeën en mensen na.

 

Basisidee is een jaarlijkse samenkomst, noem het 'De grote Vergadering' maar ook 'een feest waarbij elke actieve Gentse cultuurwerker of participant de kans krijgt om het stedelijk kunstenoverleg vorm te geven en zijn vertegenwoordigers te kiezen.

 

Via een brede, open oproep kunnen alle potentiële leden zich melden via een (op te zetten) registratiesysteem: professionelen en niet-professionelen, àlle medewerkers van kunsten- of cultuurorganisaties, individuele kunstenaars, studenten, cultuurwerkers uit meerdere disciplines en sectoren, boven en onder de radar... 

 

We proberen zo veel mogelijk mensen aan te spreken en zo een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het overleg met zoveel mogelijk stakeholders. We sturen aan op een gevoel van eigenaarschap en proberen zo veel mogelijk geëngageerde leden zich te laten registreren. Eén nieuwe database met iedereen die zich aanmeldde, vormt de basis voor alle communicatie/interactie. 

 

Deze jaarlijkse samenkomst en zijn verloop zal een eerste keer georganiseerd worden door een opstart-comité dat ook het protocol van registratie, kandidaatstelling en kiesprocedure zal uitwerken. Het Kunstenoverleg Gent wordt gelanceerd op 3 juli 2019 om 20u in de Minard, die in 2019 ook zijn vijfentwintig jarig bestaan viert.

 

Op de eerste jaarlijkse Grote Vergadering (september/oktober 2019) wordt een Petit Comité (stuurgroep) gekozen met dertien vertegenwoordigers uit diverse culturele organisaties en sectoren. Zij zullen gedurende drie jaar  samen met een coördinator voor de nodige continuïteit zorgen en de bestaande overlegplatformen op vlak van infrastructuur (zalenoverleg), diversiteit (werf) en duurzaamheid (Greentrack) waarborgen of er de relatie mee onderhouden: overkoepelen, overnemen, reactiveren, of afstemmen met,...  al naar gelang.

 

Taken van het Petit Comité: 

 • communiceren over en verbreden van de acties van de actiegroepen;

 • standpuntbepaling over zaken die door hun actualiteitswaarde snel moeten opgevolgd worden (hiervoor moet de leden van het Petit Comité een mandaat krijgen);

 • organiseren van uitwisseling en ontmoeting;

 • sparringpartner van en communicator met de (lokale) politiek.

 

Elk jaar wordt één derde van de leden van het Petit Comité herkozen. 

 

Het Petit Comité levert de financiële, inhoudelijke en logistieke ondersteuning van het kunstenoverleg en opereert als mede aanjager en vormgever op vlak van het stedelijke cultuurbeleid. Zij levert ook de woordvoerder van het kunstenoverleg. Mogelijks worden ook andere rollen gedefinieerd. 

 

Deze groep staat dus garant voor het bewaken, consolideren en aansturen van de werven, thema's en acties die er nu al zijn en voor de voorbereidende ondersteuning en aanpak van nieuwe acties of voorstellen. De kandidaten worden voorgedragen op de jaarlijkse Grote Vergadering. 

 

Op die jaarlijkse bijeenkomst worden ook tijdelijke coalities (actiegroepen) van diverse personen en organisaties gekozen die nieuwe thema's of actiepunten naar voren schuiven. Hun programma is ambitieus maar beperkt in omvang en tijd (één jaar). In het beste geval zijn er meerdere van die actiegroepen. Zij voeren campagne onder de geregistreerde leden voor hun voorstellen of acties, stellen die voor tijdens de bijeenkomst en werven medeplichtigen. 

 

De gekozen tijdelijke coalities of actiegroepen werken hun voorstellen en werkpunten uit in samenwerking met het Petit Comité. De actiegroepen leveren de instroom van nieuwe ideeën of onderwerpen en vormen de kern en de motor van het Gentse kunstenoverleg. 

Het Gentse Kunstenoverleg kan met jaarlijkse en met permanente actiegroepen werken. Greentrack, Diversiteitswerf en Zalenoverleg kunnen een permanentie actiegroep zijn. De relatie tussen hen en het kunstenoverleg zijn onderwerp van verdere gesprekken. 

 

De geregistreerde leden krijgen twee keer per jaar een update, een stand van zaken van de progressie die de actiegroepen en het Petit Comité maken in een kort rapport.

Het Gentse Kunstenoverleg stelt zich niet op als schaduwkabinet. We hanteren geen oppositiestrategie en zijn erop uit om het cultuurbeleid te versterken, eerder dan het te vloeren.

WAT DOET HET GENTSE KUNSTENOVERLEG?​

FAQ PETIT COMITÉ

 

1. Hoeveel leden telt het Petit Comité?

13 leden. Ervan uitgaand dat er af en toe mensen afwezig zijn, blijft het overleg toch gegarandeerd tussen de 8 à 10 deelnemers. Door de coöptatie (zie verder) van leden kan dit aantal nog lichtjes stijgen. Wie op jaarbasis de helft van de meetings niet aanwezig is, ook al ben je verontschuldigd, wordt vervangen. We gaan uit van 10 meetings per jaar (= maandelijks, behalve in juli en augustus).

 

2. Hoe stel je je kandidaat?

Via de registratiemodule die jaarlijks gelanceerd wordt bij de werving voor en communicatie over de Grote Vergadering. Daarin wordt ook helder aangegeven wat er verwacht wordt van een lid van het Petit Comité. 

 

3. Hoe wordt een evenwichtige samenstelling van het Petit Comité gegarandeerd?

Alle leden van het Petit Comité zetelen ten persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een organisatie. Bij de oproep naar kandidaten worden volgende evenwichten en competentieprofielen maximaal gerespecteerd:

 • grote affiniteit en betrokkenheid bij kunsten en erfgoed 

 • 50/50 man/vrouw/x

 • 30% van niet-Belgische origine (cfr. doelstelling instroom nieuwe medewerkers Stad Gent)

 • individuele kunstenaars / kleine organisaties / grote organisaties

 • structureel (Vl. Gem) erkende organisaties / projectorganisaties / burgerinitiatieven

 • intergenerationeel: <30 jaar / 30-50 / 50-65 

 • disciplines: erfgoed, podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, nightlife, design

 

Het Petit Comité heeft de verantwoordelijkheid om haar diversiteit in samenstelling maximaal te garanderen. Als dit niet lukt op basis van kandidaatstellingen n.a.v. de Grote Vergadering, kunnen kandidaten aangesproken worden en gecoöpteerd. 

Voor de eerste samenstelling zal de werkgroep “architectuur van het kunstenoverleg” hier de bewaker van zijn. 

 

De ledenlijst van het Petit Comité wordt jaarlijks voorgelegd aan de grote vergadering.


 

4. Hoe lang duurt het mandaat van een lid van het Petit Comité?

Het mandaat duurt maximaal drie jaar. Elk jaar wordt 1/3de van de leden vervangen tijdens de Grote Vergadering. Wie er bij de opstart al na 1 jaar uitgaat of na 2 jaar, is onderdeel van overleg tussen de leden van het Petit Comité. 

 

5. Heeft het kunstenoverleg een voorzitter?

Ja. Hij/zij wordt voor maximaal drie jaar aangesteld door het Petit Comité. Het kan zowel iemand van de leden van het comité zijn als een externe. 

taken?

 • faciliteert de interne werking van het Petit Comité en de actiegroepen (in samenwerking met de coördinator)

 • teamcoach van het Petit Comité

 • operationeel werkgever van de coördinator

 • vertegenwoordiger van het kunstenoverleg voor overheden

 • externe communicatie (o.a. pers) kan door hem/haar worden opgenomen, tenzij het Petit Comité een woordvoerder aanstelt uit haar leden

 

6. structurele band met diversiteitswerf, Greentrack, zalenoverleg en cultuurraad?

Het Gentse Kunstenoverleg vindt het belangrijk om samen te werken met de diversiteitswerf, Greengracht, het zalenoverleg en de cultuurraad. Het Petit Comité bekijkt in overleg hoe dit best gebeurt. 

 

7. Link tussen actiegroepen en Petit Comité?

Het Petit Comité volgt de actiegroepen actief op. Dat kan op verschillende manieren: 

 • lid van een actiegroep is ook lid van het Petit Comité

 • regelmatig overleg met de trekker van een actiegroep

 • iemand van het Petit Comité neemt het peter/meterschap op van een actiegroep

 • de coördinator is hierbij een belangrijke brugfiguur

 • ....

 

8. Hoe de samenwerking met andere sectoren bevorderen?

Bij de opstart maakt het Gentse Kunstenoverleg zich bekend bij andere middenveldspelers uit economie, onderwijs, welzijn,... In de werking (zowel van het Petit Comité als van de actiegroepen) toetst het Gentse kunstenoverleg permanent af of we onze werkzaamheden niet kunnen versterken door actieve spelers uit andere sectoren mee te betrekken. 


 

FAQ DE GROTE VERGADERING

 

1. is “De Grote Vergadering” een goede naam? 

Ja, zegt wat het is en is toch relativerend. Baseline: Feest van de Gentse kunsten. 

 

2. wie mag komen?

Iedereen die wil bijdragen aan de artistieke verbeelding van de stad. Het aantal deelnemers per organisatie is niet beperkt. Iedereen moet zich vooraf registreren (naam, adres, mail, telefoon, geboortejaar, competenties, engagement,...).

 

3. wordt er op de grote vergadering gestemd? 

Neen, dit zorgt voor verdeeldheid. Op voordracht van het Petit Comité wordt de ledenlijst voor het Petit Comité voor het komende jaar goedgekeurd en mensen krijgen de kans om een oproep te doen naar medeplichtigen voor een actiegroep. 

 

4. gratis of betalend?

Deelname aan de Grote Vergadering is gratis. Eventueel kan ter financiering van het Gentse Kunstenoverleg wel een oproep gedaan worden (naar de geregistreerden?) om vrijblijvend een bijdrage te doen. 


 

FAQ ACTIEGROEPEN

 

1. Hoe wordt bepaald wie een oproep voor een actiegroep kan pitchen op de Grote Vergadering? 

De oproep gebeurt met de communicatie over de volgende Grote Vergadering. Iedereen kan een oproep indienen. Mogelijke piste: je kan pas indienen als je voorstel al twee andere partners heeft (best ook een partner buiten de sector) / vooraf is er een overleg tussen iemand van het Petit Comité en de indiener (hij/zij kan ook als peter/meter optreden voor het voorstel).

Een actiegroep wordt gevalideerd (ook hier weer NIET verkozen) op de Grote Vergadering. 

 

2. Wat is de rol voor de trekker van een actiegroep? 

 • roept en houdt de groep samen

 • zorgt voor daadkracht

 • werkt in overleg met het Petit Comité

 • is aanspreekpersoon en woordvoerder van zijn/haar actie

 

3. Is de werkingstermijn van elke actiegroep beperkt tot 1 jaar?

Meestal wel. Hier wordt naar gestreefd. Sowieso rapporteert elke actiegroep jaarlijks op de Grote Vergadering. 


 

COÖRDINATOR

 

De nood aan een coördinator voor Gent wordt erkend. Hij/zij roept het Petit Comité bijeen, houdt de vinger aan de pols bij de actiegroepen. Hij/zij is neutraal, een coachende procesbegeleider die overleg faciliteert, het secretariaat opvolgt en mee de communicatie verzorgt. Hij/zij stuurt eventueel ook het zalenoverleg en de diversiteitswerf aan. 

We pleiten voor één voltijdse medewerker. 

 

Overheadkosten kunnen gereduceerd worden door een roterend bureau (om de 6 maanden?) in de kantoren van één van de leden. 

Het is belangrijk dat voldoende diverse culturele organisaties mee het kunstenoverleg trekken en mee de communicatie voeren. Dit kan niet enkel van de coördinator komen. 

 

Het Brussels Kunstenoverleg wordt gecoördineerd door twee personen in loondienst, gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.FINANCIERING

 

We opteren voor gemengde financiering: stad en sector. We vragen aan de stad de loonkost voor 1 voltijds coördinator. (€ 57.000 loonkost - PC 304 - 10 jaar anciënniteit + transportkosten + maaltijdcheques + gsm + computer = € 65.000). 

 

De werkingskosten worden gedragen door de financiering vanuit de sector en vanuit particulieren. 

 

Financiering vanuit de sector: mogelijks kan een percentage van de omzet/subsidie afgesproken worden (OKO-model). We schrijven de organisaties aan met een uitnodiging om financieel te participeren en stellen een vork voor. 

 

Particuliere financiering of bijdrage van niet structureel gefinancierde spelers: we kunnen mensen die zich registreren voor de Grote Vergadering een vrijblijvende bijdrage vragen. 

 

Allicht is de oprichting van een vzw wenselijk. Dit biedt ook mogelijkheid om voor specifiek acties eigen middelen te verwerven. 


 

RELATIE CULTUURRAAD - KUNSTENOVERLEG

 

Na hervorming, wordt de cultuurraad aangestuurd door een kleine kerngroep, die de motor is van de advisering en de participatie. Deze groep vormt de formele cultuurraad. Gedacht wordt aan een groep van 13 leden  van diverse samenstelling. Zij zorgen voor de algemene regie van de werking. De participatie krijgt gestalte via deelwerkingen rond bijvoorbeeld diversiteit, de professionele kunstenhuizen, toegankelijkheid, uitpas, bewonersplatforms,... Aan iedere deelwerking wordt geparticipeerd door een tweetal leden uit de cultuurraad.

 

Het Petit Comité van het kunstenoverleg is één van de deelwerkingen van de vernieuwde cultuurraad. Dit zou betekenen dat twee leden van het kunstenoverleg ook lid worden van de cultuurraad. 


 

NAAM

 

KUNSTENOVERLEG GENT


 

FEESTPLANNERS KICK-OFF 3 JULI 

 

Op de meeting van 7 februari stelden deze collega’s zich kandidaat om als feestplanner de organisaties van de eerste Grote Vergadering op zich te nemen: 

 • Sofie Van den Broeck (NTGent)

 • Steve Piens (4Hoog)

 • Wim Wabbes (Handelsbeurs)

 • Rik Vandecaveye (Minard)

 • Hanne Boelaert (Action Zoo Humain)

 • Stefanie Callens (Trefpunt)

 

VERDERE UITWERKING ORGANISATIESTRUCTUUR

 • Johan Desmet (Kopergietery)

 • Katrien Laporte (Desingmuseum)

 • Luc Verscheuren (Cultuurraad en Victoria Deluxe)

 • Steven Heene (NTGent)

 • Lies Leliaert (LOD)

 • Kurt Melens (Handelsbeurs)

 • David Bauwens (Ontroerend Goed)

 • Carl Gydé (CAMPO)

 • Franky Devos (Vooruit)

 • Jos Lootens (De Centrale)


 

COMMUNICATIE LANCERINGSFEEST EN EERSTE GROTE VERGADERING 

 • Mieke Dumont (Vooruit)

 • Justine Boutens (CAMPO)

 • Karel Lievens (De Bijloke)

 • Elinde Van de Voorde (Guislain) 


 

5 juni 2019

* STARTGROEP: Carl Gydé (CAMPO), Bert Schreurs (Collegium Vocale), Geert Riem (deBijloke), Jos Lootens (De Centrale), An De Bisschop (KASK / Diversiteitswerf), Eva Peeters (Greentrack), Wim Wabbes (Handelsbeurs), Johan De Smet (Kopergieterij), Franky Devos (Vooruit), Hans Bruneel (LOD), Rik Vandecaveye (Minard / Zalenoverleg), Patrick Allegaert (Museum Dr. Guislain), Steven Heene (NTGent), Marjoleine Maes (Nucleo / Kunsthal Gent), Maarten Soete (Diversiteitswerf / Zalenoverleg), Steve Maes (Vormingsplus / Cultuurraad), Luk Verschueren (Victoria Deluxe / Cultuurraad), Evi Swinnen (Timelab).

** PLENAIRE MEETING 07.02: An de Bisschop (KASK), Mats Van Herreweghe, David Bauwens (Ontroerend Goed), Lise Thomas (Opera/Ballet Vlaanderen), Ellen Stynen (Kabinet k), Evi Swinnen (Timelab), Carl Gydé (CAMPO), Eva Peeters (Greentrack), Merel Vandegehuchte (Theaterfestival), Geert Riem (De Bijloke), Frederik Styns (Symfonieorkest Vlaanderen), Sofie Van den Broeck (NTGent), Steve Piens (4Hoog), Wim Wabbes (Handelsbeurs), Rik Vandecaveye (Minard), Hanne Boelaert (Action Zoo Humain), Stefanie Callens (Trefpunt), Maarten Soete (Oetang), Franky Devos (Vooruit), Patrick Allegaert (Museum Dr. Guislain), Katrien Laporte (Designmuseum), Bart Van Der Roost (Opera/Ballet Vlaanderen), Luk Verschueren (Cultuurraad, Victoria Deluxe), Inge Lattré (Platform K), Alexandra Meijer (Wisper), Bilal Abbas, Marjoleine Maes (Nucleo, Kunsthal Gent), Jos Lootens (De Centrale), Chokri Ben Chikha (Action Zoo Humain), Luc Baeckeland (De Centrale), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), Stefanie Callens (Trefpunt Festival), Ruth Dupré (Danspunt), Ingrid De Coninck (Jazz & Muziek), Marjan Doom (Gents Universiteitsmuseum) en Herlinde Decroos (Ultima Thule).

***  Notarissenfederatie in: De Standaard, 21.02.2019